SAPO O RAPE Halobatrachus didactylus

SAPO O RAPE (Lophius Spp) ESCANDALLO
SAPO 1 0,5 - 1 KG
SAPO 2 1 - 2 KG
SAPO 3 2 - 4 KG
SAPO 4 4 - 8 KG
SAPO 5 +8 KG
Foto del Producto