TRONCO POLACA Micromesistius australis

TRONCO POLACA (Micromesitstius Australis) ESCANDALLO
100 - 150 GR
150 - 200 GR
+ 200 GR
FILETE POLACA ESCANDALLO
100 - 150 GR
150 - 200 GR
+ 200 GR
Foto del Producto