RAYA ENTERA Raja spp

RAYA ENTERA O FERREIRO (Raja Spp) ESCANDALLO
RY 1 1500 - 3000 GR ( 9 - 10 piezas)
RY 2 3000 - 5000 GR ( 5 - 6 piezas)
RY 3 + 5000 GR ( 3 - 4 piezas)
ALAS RAYA
AR 1 300 - 500 GR
AR 2 500 - 1000 GR
AR 3 + 1000 GR
Foto del Producto